Priser

 • Vårt salær beregnes på grunnlag av medgått tid.

  Timeprisen utgjør kr. 2.000,- eks. mva (kr. 2.500,- inkl. mva).

  Direkte utlegg og omkostninger, herunder evt. gebyrer til det offentlige kommer i tillegg.

  Dersom du har krav på fri rettshjelp vil salæret bli behandlet i samsvar med den til
  enhver tid offentlige salærsats som pr. 01.01.18 utgjør kr. 1.020,- eks. mva (kr. 1.275,- inkl. mva).

  Utgifter til advokatbistand vil i mange saker kunne kreves dekket helt eller delvis av forsikringsselskap
  eller offentlig myndighet, f.eks. gjennom rettshjelpsforsikring dersom du har det.

  Når vi påtar oss en sak vil vi sende deg en oppdragsbekreftelse der vi kort redegjør for oppdraget
  vi har påtatt oss, herunder avtalt pris og betalingsrutiner. Arbeidet som er utført vil komme frem
  av en spesifisert faktura.

 • Generelt om advokatoppdrag

  Selv om vi angir vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar
  for at dette resultatet oppnås.

  Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk.
  Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeidet
  kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene. Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder
  som løper fra det tidspunktet klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på.
  Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg.