Tjenester

 • Pasientskadeerstatning - trafikkskader - yrkesskader

  En behandlingsskade, trafikkskade eller yrkesskade kan påføre deg medisinsk og ervervsmessig invaliditet og store økonomisk tap. 

  Har du blitt påført en skade i forbindelse med medisinsk behandling kan du ha krav på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Har du blitt påført en yrkesskade eller en trafikkskade kan du ha krav på erstatning fra et forsikringsselskap.

  Erstatningssaker ved person- og pasientskader kan by på mange vanskelige juridiske og medisinske problemstillinger. Dette gjelder både med hensyn til om du har krav på erstatning og med hensyn til størrelsen på erstatningsbeløpet. I denne prosessen vil det være viktig å innhente bl.a. den nødvendige medisinske dokumentasjon for å kunne dokumentere at dine skader og plager gir deg krav på erstatning og for å beregne og dokumentere størrelsen på erstatningskravet.

  Har NPE avslått ditt krav på erstatning eller kun gitt deg delvis medhold, kan dette vedtaket påklages til Pasientskadenemnda. Dersom ikke Pasientskadenemnda gir deg medhold i din klage kan du bringe kravet om pasientskadeerstatning inn for de alminnelige domstolene. Vi vil kunne bistå deg i hele eller deler av denne prosessen. Når NPE har akseptert at du har en behandlingsskade, aksepterer de også å betale dine utgifter til advokat i rimelig og nødvendig utstrekning i forbindelse med utmåling av erstatningen.

  Dersom det i trafikkskadesaker og yrkesskadesaker ikke oppnås enighet med forsikringsselskapet vil du kunne bringe ditt krav om erstatning inn for de alminnelige domstolene. Vi vil kunne bistå deg i hele eller deler av denne prosessen. Selskapet vil normalt akseptere å betale dine utgifter til advokat i rimelig og nødvendig utstrekning når saken behandles av selskapet.


  Hva kan du kreve erstattet?

  Ménerstatning

  Ménerstatning er en kompensasjon for smerte og tapt livsutfoldelse. Dette er en ikke-økonomisk tapspost. Erstatningen ytes vanligvis ikke med mindre den medisinske invaliditetsgraden er på 15% eller mer. Vanligvis innhentes det en vurdering fra spesialist for å få vurdert medisinsk invaliditetsgrad.

  Utgifter

  Du har krav på å få dekket nødvendige og rimelige utgifter du har fått og vil få på grunn av feilbehandlingen.
  Det er viktig at du tar vare på alle dokumenter og kvitteringer som kan dokumentere erstatningskravet du vil fremsette. Det kan være utgifter til medisinsk behandling, fysioterapi, reiseutgifter og lignende som ikke dekkes av NAV eller andre offentlige instanser.

  Inntektstap

  Har feilbehandlingen, trafikkskaden eller yrkesskaden medført inntektstap vil du ha krav på erstatning som kompenserer for dette tapet.

  Evnen til å utføre arbeid i hjemmet

  I den grad du ikke lenger klarer å utføre arbeid i hjemmet, herunder vedlikehold av din bolig, har du også krav på kompensasjon for dette. Du har krav på å få erstattet dette tapet i den grad du ikke kan få dekket ditt behov for hjelp gjennom for eksempel kommunale ytelser, som for eksempel hjemmehjelp.

  Erstatning til etterlatte

  Ektefelle, samboer, barn og andre som har vært forsørget av avdøde som har vært utsatt for pasientskade, trafikkskade eller yrkesskade, vil kunne ha krav på erstatning for bl.a. forsørgertap. De etterlatte vil som regel ha krav på dekning av nødvendige advokatutgifter ved behandling av denne type erstatningskrav i NPE og forsikringsselskap.

  Advokatbistand

  Våre advokater har lang erfaring fra personskadeerstatning, herunder forhandlinger med forsikringsselskap,
  Norsk pasientskadeerstatning og prosess for domstolene. Gjennom vår brede erfaring med denne type erstatningssaker, og også på bakgrunn av firmaets medisinsk kompetanse, vil vi allerede på et tidlig tidspunkt i saken være behjelpelig med å se for eksempel hvilke medisinske opplysninger som må innhentes i anledning saken for å få dokumentert ditt krav. Vi vil kunne bistå deg med å fremstille din sak på riktig måte, fremlegge dokumentasjon for ditt erstatningskrav og sørge for at du får et riktig erstatningsoppgjør. Vi innehar bl.a. de nødvendige verktøy for å kunne beregne dine erstatningskrav.

 • Forsikringsrett

  Mange har tegnet private personforsikringer som f.eks. ulykkesforsikring, reiseforsikring og uføreforsikring.
  Du vil kunne ha krav på utbetaling fra en ulykkesforsikring selv om du også har krav på erstatning fra f.eks. det ansvarlige forsikringsselskapet etter en trafikkulykke.

  Vi gjør oppmerksom på at det er viktig å melde fra til forsikringsselskapet så snart som mulig etter et inntruffet forsikringstilfelle, idet Forsikringsavtaleloven har meldefrister som begynner å løpe umiddelbart.